Justyna Siedlec

Radca Prawny Justyna Siedlec

Kancelaria

AKTUALNOŚCI

 

UWAGA !!!!

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zaczęło obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Nowe przepisy dotyczą wszystkich podmiotów, które na terenie UE przetwarzają dane osobowe. 

 

 

NOWOŚCI W ORZECZNICTWIE

 

 

1)  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2018 r. III CZP 103/17

1. W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami skład majątku wspólnego ustala się według chwili ustania wspólności majątkowej, a jego wartość według stanu tego majątku oraz cen w chwili dokonywania podziału.

2. Umowa małżonków o częściowym podziale majątku wspólnego, zawarta przed ustanowieniem przez sąd rozdzielności majątkowej z dniem poprzedzającym zawarcie tej umowy (art. 52 § 2 k.r.o.), jest ważna

 

2) Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017 r. III CZP 38/17

​Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289).

 

3) Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego,  przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione.

 

4) ) Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2017 r.

Służebność przesyłu może być ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego; użytkownik wieczysty nie może jednak skutecznie żądać ustanowienia takiej służebności, jeżeli urządzenia przesyłowe - zainstalowane przez przedsiębiorstwo państwowe  w okresie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej - znajdowały się na nieruchomości Skarbu Państwa przed oddaniem jej w użytkowanie wieczyste.